Nationaldagsbön 2023!

177 registrerade bönemöten i 137 kommuner.
Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala och lokala samordnare samt samordnare för de 7 samhällspelarna.

Sverigebönens vision är:

 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse med Guds ord som grund och en öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bedjare i Sverigebönens nätverk!

Vi har precis firat Nationaldag med mycket bön runt omkring i hela Sverige! På hela 177 platser i 137 kommuner har det varit Nationaldagsbön! Ett mycket speciellt år med firande av Sverige som ett befriat och självständigt land när Gustav Vasa valdes till kung i Sigtuna och red in i Stockholm på midsommarafton 1523 efter att ha befriat landet från Kalmarunionen och Kristian Tyranns välde.

I Stockholm samlades ett trettiotal bedjare på Mynttorget. Det var hängivna bedjare som sjöng, bad och proklamerade Jesus Kristus som Herre och kung över vår huvudstad!

En stark proklamation gjordes av Börje som översatt Uppsala Mötes beslut från 1593 från gammalsvenska till begriplig svenska. Detta var ett förbund mellan hela svenska folket och Gud och en kristallklar definiering av att Guds Ord inte får tydas efter eget sinne.

Här följer översättningen av Uppsala mötes beslut: ”Främst ska vi vid Guds rena saliggörande ord, vilket finns i skrivelserna från de heliga profeterna, evangelisterna och apostlarna, samstämt förbli; och att dessa i våra församlingar ska läras, tros och bekännas. Den heliga Skrift har sitt ursprung i Den Helige Ande, och innehåller, på ett fullkomligt sätt, allt det som tillhör kristen lära om Gud, den Allsmäktige, och vår salighet samt det som berör våra goda gärningar och dygder. Skriften är grunden, och ett stöd för en rätt kristen tro och ett rättesnöre till att döma, åtskilja och undgå alla tvister i fråga om tro. Inga andra förklaringar behövs vare sig av heliga fäder eller andra som efter eget godtycke lagt någonting till Skrifterna, vadhelst det än är, eftersom ingen människa får tyda Guds ord efter eget sinne. I detta avseende aktas ingen persons anseende., höghet eller auktoritet, utan enbart den Heliga Skrift i sig självt.”

Ett mycket aktuellt ord för oss idag att återvända till och begrunda. Jag tänker på 2 Krönikerboken 7:14 som uppmanar oss att omvända oss från våra onda vägar och ödmjuka oss inför Gud och bekänna våra synder. Som Guds folk idag behöver vi komma samman i bön för vårt land, inte bara på Nationaldagen, utan vi behöver vaka och be varje dag för Sverige och söka Andens enhet oavsett vilket kristet sammanhang vi tillhör.

Vårt land befinner sig i ett utsatt läge med krig i närområdet och vi ser också konsekvenser av vår bortvändhet från Gud t.ex. den torka som drabbat oss.

Kristna Bönder är en mycket viktig grupp som bevakar böndernas situation i landet. De lyfter ett angeläget böneämne och nämner att Bibeln ger löfte om både höst och vårregn, om invånarna i landet inte avfaller från Gud. De varnar för utvecklingen i landet, lantmännen förbereder sig på brist. Alla utlandskontrakt är uppsagda. Sverige är bara 50 % självförsörjande och står i beroendeställning till import från andra länder. De uppmanar oss kristna att be och hjälpa varandra då livsmedelssituationen är skakig i världen. Vi ska be att bönder reser sig upp för att vara en Josef i den här tiden. Guds Ord lovar att återlösa hela skapelsen. Vi behöver ödmjuka oss under Herren och be om nåd och förlåtelse för vår bortvändhet och högmodssynd.

Vi tackar Herren för en fantastisk nationaldag med bön, lovsång och proklamation i hela Sverige

Vi ber om en stark bönerörelse i Andens enhet som reser sig upp i landet och intar sin plats!

Vi ber om gemensam bön om syndabekännelse för vår bortvändhet från Gud och vi ställer oss tillsammans med Kristna Bönder i de böneämnen som de formulerat och ber om regn!

Anne Nielsen Sverigebönen

Ny organisation i Sverigebönen

Som ni kanske läst i den kristna dagspressen har Sverigebönen gjort något av en nystart. Det är nu ett halvår sedan som Patrik Sandberg annonserade att han efter många år som inspiratör och ledare för Sverigebönen skulle lämna över arbetet och gå vidare in i nya uppgifter i Guds Rike. Allt sedan dess har vi bett och sökt Herren för vägen framåt för Sverigebönen och det Herren har visat på är en breddning och förstärkning av bönenätverket ut över landet.

Så här beskriver David Ekerbring, som fram till nu varit ordförande i Sverigebönen, förändringen:

”Sverigebönen är ett bönenätverk. Nästan alla de bedjare vi sammankopplar i olika bönemöten digitalt eller i fysiska möten är medlemmar i församlingar och organisationer och Sverigebönens roll är att sammankoppla, inspirera, stödja och utrusta dessa för ökad gemensam slagkraft. Sverigebönen är inte exklusivt utan ett stödjande nätverk. Vi vill samarbeta med olika initiativ och organisationer och koppla på bönen och den profetiska dimensionen till viktiga processer som sker i landet. Man kan kalla det för att be och arbeta - Ora et Labora.

Nyckeln för nätverket är ”nätverkandet” eller det relationella arbetet. Att hitta och sammanföra vänner som kan be tillsammans med varandra och med oss. Den lokala, regionala bönen och bönen för de 7 samhällspelarna är en grund. I den fas Sverigebönen nu går in i prioriteras nätverkandet. Det kan inte göras av några få utan måste göras av alla och på alla nivåer.

Samtidigt som nätverkandet sker över hela landet och på alla nivåer behöver det samordnas för att kunna verka effektivt. Det sker genom team av samordnare.

 • Lokala samordnare I varje kommun
 • Regionala samordnare
 • Samordnare för samhällspelare

De regionala samordnarna och samordnarna för samhällspelarna utgör tillsammans den nationella nätverksgruppen som leder Sverigebönens arbete. Denna grupp leds av ett arbetsutskott som också sköter kommunikationen internt och externt.”

Under menyn “Om Sverigebönen” hittar du namnen på alla regionala samordnare som är klara för Sveriges 21 län. Vi kommer snart att komplettera med några namn till och mailadresser till alla så att du kan ta kontakt med samordnaren i din region. 

Skörden är stor – be därför skördens Herre att Han sänder arbetare till sin skörd!” Låt oss stå tillsammans i bön för landet! 

Varma hälsningar

Eva Barck, Torbjörn Erling och Mikael Lunnergård
Arbetsutskottet för Sverigebönen

Böneämnen

 • Be att Herren väcker bönens ande hos sitt folk i Sverige till att komma samman i enhet, kärlek och frimodighet till bön för vårt land på varje ort. 
 • Be till skördens Herre om skördearbetare till den skörd som är mogen att bärgas i vårt land. (Matt. 9:38)

 • Be för alla kyrkoledare på varje ort, om mod, vishet och hjälp till samordning av bönesamlingarna på nationaldagen.

 • Be för Guds egendomsfolk Israel, om nåd, kraft och uthållighet i prövningens tid.

 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2023 Sverigebönen
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523