Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala och lokala samordnare samt samordnare för de 7 samhällspelarna.

Sverigebönens vision är:

 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse med Guds ord som grund och en öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bedjare i Sverigebönens nätverk!

Ny organisation i Sverigebönen

Som ni kanske läst i den kristna dagspressen har Sverigebönen gjort något av en nystart. Det är nu ett halvår sedan som Patrik Sandberg annonserade att han efter många år som inspiratör och ledare för Sverigebönen skulle lämna över arbetet och gå vidare in i nya uppgifter i Guds Rike. Allt sedan dess har vi bett och sökt Herren för vägen framåt för Sverigebönen och det Herren har visat på är en breddning och förstärkning av bönenätverket ut över landet.

Så här beskriver David Ekerbring, som fram till nu varit ordförande i Sverigebönen, förändringen:

”Sverigebönen är ett bönenätverk. Nästan alla de bedjare vi sammankopplar i olika bönemöten digitalt eller i fysiska möten är medlemmar i församlingar och organisationer och Sverigebönens roll är att sammankoppla, inspirera, stödja och utrusta dessa för ökad gemensam slagkraft. Sverigebönen är inte exklusivt utan ett stödjande nätverk. Vi vill samarbeta med olika initiativ och organisationer och koppla på bönen och den profetiska dimensionen till viktiga processer som sker i landet. Man kan kalla det för att be och arbeta - Ora et Labora.

Nyckeln för nätverket är ”nätverkandet” eller det relationella arbetet. Att hitta och sammanföra vänner som kan be tillsammans med varandra och med oss. Den lokala, regionala bönen och bönen för de 7 samhällspelarna är en grund. I den fas Sverigebönen nu går in i prioriteras nätverkandet. Det kan inte göras av några få utan måste göras av alla och på alla nivåer.

Samtidigt som nätverkandet sker över hela landet och på alla nivåer behöver det samordnas för att kunna verka effektivt. Det sker genom team av samordnare.

 • Lokala samordnare I varje kommun
 • Regionala samordnare
 • Samordnare för samhällspelare

De regionala samordnarna och samordnarna för samhällspelarna utgör tillsammans den nationella nätverksgruppen som leder Sverigebönens arbete. Denna grupp leds av ett arbetsutskott som också sköter kommunikationen internt och externt.”

Under menyn “Om Sverigebönen” hittar du namnen på alla regionala samordnare som är klara för Sveriges 21 län. Vi kommer snart att komplettera med några namn till och mailadresser till alla så att du kan ta kontakt med samordnaren i din region. 

Skörden är stor – be därför skördens Herre att Han sänder arbetare till sin skörd!” Låt oss stå tillsammans i bön för landet! 

Varma hälsningar

Eva Barck, Torbjörn Erling och Mikael Lunnergård
Arbetsutskottet för Sverigebönen

Böneämnen

 • Be att Herren väcker bönens ande hos sitt folk i Sverige till att komma samman i enhet, kärlek och frimodighet till bön för vårt land på varje ort. 
 • Be till skördens Herre om skördearbetare till den skörd som är mogen att bärgas i vårt land. (Matt. 9:38)

 • Be för alla kyrkoledare på varje ort, om mod, vishet och hjälp till samordning av bönesamlingarna på nationaldagen.

 • Be för Guds egendomsfolk Israel, om nåd, kraft och uthållighet i prövningens tid.

 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2024 Sverigebönen
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523