Nationaldagsbön 2018!

Se lista med registrerade möten Registrera bönemöte
Just nu är det 128 st registrerade bönemöten.
Sverige

Sverigebönen utgörs av ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.

Sverigebönens vision är:

 • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
 • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
 • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
 • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

Kära bönevänner!

Dags för en nationell bönemobilisering inför Sveriges Nationaldag 2018!

Låt oss bygga upp muren och insätta nya portar av kristna värderingar i landet - genom att ta ett gemensamt böneansvar för din stad, ort och för landet nu under maj och juni och på Nationaldagen 6 juni!

Vi är tacksamma för den växande bönerörelse i landet som reser sig upp till bön för folkväckelse och Andeutgjutelse - där Joel 2 leder till Apg 2. 

Förra året var det mer än 230 städer som bad på Nationaldagen. Vi vill nu bjuda in dig att registrera ert bönemöte för att komma samman i er stad och kommun till bön detta valår.

...men mitt folk, som är uppkallat efter -mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 2 Krön 7:14

Gud vill skaffa läkedom åt vårt land men det sker inte villkorslöst. Guds folk förväntas agera på rätt sätt.

Hör av dig till nyckelledare i staden om enad bön på Nationaldagen. Planera, förbered, möts och låt oss välsigna och be för alla sju samhällsområden i vårt land. Kom och var med och låt Jesus få bli synlig genom att böne och lovsångslaltare reses över hela landet i alla 290 kommuner. Jesus älskar vårt folk och det finns Hopp för Sverige!

Två slags Sverige
Sverige består egentligen av två slags riken – det synliga och det andliga. Vad som sker i det synliga Sverige avgörs av vad som sker i det andliga Sverige. Förändring, oavsett om den är till det bättre eller det sämre, börjar i det andliga.

Det andliga Sverige består i sin tur av två andliga riken, Guds rike och djävulens rike, och det finns ingen neutral zon mellan dem. Människor tillhör antingen det ena eller det andra riket, och det som avgör vilket rike man tillhör är om man har tagit emot Jesus som sin personliga Frälsare eller inte. Gud däremot vill "skaffa läkedom åt vårt land." (2 Krön 7:14).


Vad är det som händer i Sverige? Saker sker i vårt land som inte borde ske. Låt oss titta på några exempel.

Uppror mot Gud Ords 28:2 "Ett land i uppror får många herrar …"
En gång var Sverige ett kristet land, där värderingarna byggde på Guds ord. Så är det inte längre. Det pågår ett uppror mot Gud i landet, och det upproret leder till ökad demonisk aktivitet. Uppror, både från enskilda och som land, öppnar upp för orättfärdighet.
 
Kompromiss med Guds ord
Jos 1:8 "Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång."
Josua och folket skulle lyckas och vara framgångsrika, men bara om de HÖLL FAST och FÖLJDE Guds ord. Samma princip gäller för Sverige.

En förutsättning för att Gud ska välsigna och upprätta vårt land är att Guds ord får vara norm, men idag omtolkas Guds ord för att det ska passa dem som inte vill böja sig för det, och församlingen - sanningens stödjepelare - svajar.

1 Tim 3:15 "Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval."
 

Mycket går åt fel håll i vårt land, men det är inte kört. Gud vill upprättelse. Samtidigt sker inte den upprättelsen inte hur som helst. Guds folk måste ställa sig till hans förfogande och leva efter hans vilja och plan.

Gud vill använda sitt folk för att upprätta landet. 2 Krön 7:14 "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn …"

Det är viktigt för landet hur vi troende agerar. Hur ska det bli ordning på Sverige? Är det politikerna som ska få ordning på landet? Svaret är förstås: Både ja och nej. Politikerna fyller naturligtvis en funktion, men utifrån 2 Krön 7:14 så är det först och främst oss troende som det hänger på.

Fyra faktorer utifrån 2 Krön 7:14 för att landet ska bli upprättat
• Guds folk behöver ödmjuka sig
• Guds folk behöver be
• Guds folk behöver söka Gud
• Guds folk behöver omvända sig

Vi behöver inse hur betydelsefulla dessa faktorer är för att vi ska få se förändring till det bättre i Sverige.

1.Betydelsen av ödmjukhet
2 Krön 7:14 ...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig."…
Ödmjukhet bland Guds folk är det första som nämns för att landet ska bli helat. Varför är just ödmjukhet så viktig? Jo, ödmjukhet gör att Gud kan använda oss och den motverkar uppror. 

Vi ska strax titta på vad ödmjukhet är, men låt oss redan nu konstatera att det handlar om att göra som Gud vill. Utifrån det så säger det sig naturligtvis självt att ju mer vi ödmjukar oss, ju mer kan Gud använda oss. Eller omvänt så kan Gud använda oss mindre om vi lever i uppror.

Ödmjukhet motverkar uppror
Ords 28:2 "Ett land i uppror får många herrar …"
Ödmjukhet bryter upprorsandarnas inflytande över Sverige, men det är Guds folk som måste ödmjuka sig. De ofrälsta kommer inte att ödmjuka sig. De kommer att gå allt längre i sitt uppror, om ingenting sker som stoppar upproret.

2 Krön 7:14 "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land."
Det är vi, Guds folk, som behöver ödmjuka oss. Det är VÅRT ödmjukande som förlöser Guds ingripande.

Vad innebär det att ödmjuka sig?
Att ödmjuka sig innebär att …
• Att sätta Guds intresse före våra egna intressen
• Att böja sig under Guds vilja
• Att göra det som Gud säger att vi ska göra

Detta har betydelse för vårt lands räddning! Gud tvingar oss inte att ödmjuka oss, han har gett oss en fri vilja, men vi måste inse att det är avgörande, både för oss själva och för landet, hur vi väljer. 

Vi behöver sätta Guds intresse före våra egna intressen
Ps 40:9 "Att göra din vilja, min Gud, är min glädje …"
Vi måste låta Guds vilja ha första prioritet. Det måste med andra ord bli viktigare för oss att Guds vilja sker än hur det går med oss själva.

Vi behöver böja oss under Guds vilja
Luk 22:42 ”Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din.” Jesus underordnade sig under Faderns vilja. Det behöver vi också göra. Om vår vilja inte stämmer med Guds vilja så behöver vi BÖJA vår vilja under hans. Det är inte Gud som ska anpassa sig till oss, utan det är vi som ska anpassa oss till honom.

Vi behöver göra det som Gud säger att vi ska göra
Jak 1:22 "Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva."
Att agera utifrån Guds ords sanning är att ödmjuka sig. Det räcker inte att hålla med om att vad Guds ord säger är sant, utan vi måste också GÖRA hans vilja.

Hur villig är du att vara med och rädda Sverige? Eller, uttryckt på ett annat sätt, hur villig är du att ödmjuka dig under Gud? Är du villig att se bort från dina egna intressen, underordna dig vad Guds ord säger och att göra som Guds ord säger, för att Sverige ska kunna räddas?

2.Betydelsen av bön
Vi ska nu se på nästa faktor för att Gud ska kunna upprätta landet, nämligen bön.
2 Krön 7:14 "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber …"

Det är betydelsefullt …
• Om vi ber eller inte
• Om vi ber i tro eller inte
• Hur uthålligt vi ber
• Hur många som ber i överenskommelse

Det är betydelsefullt om vi ber eller inte
Hes 22:30-31 "Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN.”

Gud vill upprätta landet, men han har gjort sig beroende av sitt folks böner. Om vi inte ber blir inte Guds upprättelseplan förlöst.

Det är betydelsefulltom vi ber i tro eller inte
Jak 1:6-7 "Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren."

Det är skillnad på att be lite pliktskyldigt, och att be i tro. Om vi inte ber i tro, oavsett om det handlar om att be om vishet, som i Jak 1, eller om något annat, så kan vi inte räkna med bönesvar. Men, om vi ber i tro så lovar Jesus att vi ska få det vi ber om.

Matt 21:22 "Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror."
Tror vi att Sverige kommer att förändras när vi ber? Vägen till tro är att sluta titta på den felaktiga utvecklingen i landet, och istället se på Gud och hans obegränsade förmåga.

Det är betydelsefullt hur uthålligt vi ber
Matt 7:7 "Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er."
”Bed” står i presens particip vilket innebär att det handlar om en pågående handling. Det skulle egentligen stå bed, och bed, och bed, och bed, och bed så ska ni få.

Det behövs MER än EN bön för att förändring ska ske. Det behöver vara pågående bön. Är vi beredda att ta ett kontinuerligt böneansvar för vårt land?

Det är betydelsefullt hur många som ber, och om man ber i överenskommelse
Matt 18:19 "Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Jesus visar att det har betydelse hur många som ber, men också att det behövs enhet i bönen. Måtte vi få se många troende, naturligtvis helst alla, ta ett gemensamt böneansvar för Sverige!

Vi är kallade att be fram Guds rike
Vi har tidigare konstaterat att det finns två andliga riken i Sverige: Guds rike och djävulens rike. Guds rike ska utbredas, och djävulens rike ska drivas tillbaka. Det sker inte minst genom bön.

Jesus lärde oss att be att Guds rike ska komma. Matt 6:10: "Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen."
Grundtextens ord för ”komma” kan också översättas ”visa sig” och ”växa”. 
Vi ska be att Guds rike ska visa sig, och växa, i Sverige.

3.Betydelsen av att söka Guds ansikte
2 Krön 7:14 "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte …"
Politikerna försöker finna smarta lösningar, men Guds folk söker gemenskap med Jesus och tar emot hans instruktioner. Det är det senare som leder till upprättelse för landet och 

4.Betydelsen av omvändelse
2 Krön 7:14 "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar …"
Det är sitt folk som Gud kallar att omvända sig. 

Vi behöver omvända oss från:
• Synd
• Uppror
• Självcentrering
• Likgiltighet
• Uppgivenhet
• Kompromiss
Det är BARA Guds folk som kan rädda Sverige, men förutsättningen är att vi omvänder oss till Gud.

Låt oss be fram Guds räddning för Sverige!
Jer 29:11 "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp." Gud vill upprättelse för vårt land. Han vill ge Sverige en framtid och ett hopp.

2 Krön 7:14 "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land."

När vi ber kommer Guds läkedom över vårt land. Låt oss alltså be för Sverige!


Djupare in i Guds närvaro: På resa i bönens värld

Olof Edsingers viktiga bok erbjuds under februari till specialpriset 139 kr till alla personer i Sverigebönens kontaktnät (ord pris 199 kr).

Tryck på denna länk och ange rabattkoden sverige18

Hur kan vi som kristna navigera inte bara i den synliga, utan också i den osynliga världen? Vilka erfarenheter öppnar vi oss för när vi låter Anden leda våra steg – när vi bildligt talat tar på oss våra syrgastuber, för att med Herren som livlina kasta oss ner i havsdjupet?

Med utgångspunkt i Gamla testamentets tabernakel tar Olof Edsinger oss med på en resa i bönens värld. När vi lämnar förgården för att i stället komma in i det heliga, inträder en förändring i Herrens sätt att handla med oss. Lydnad och beroende blir nyckelord, och vi lär känna sidor av vår Frälsare som vi tidigare inte hade kunskap om.

Djupare in i Guds närvaro är en utmanande bok, som pekar på centrala aspekter av det vi brukar tala om som väckelse eller förnyelse. Den kartlägger områden som bön, andlig krigföring och profetiska handlingar, men sätter också in dessa fenomen i sitt större sammanhang – både utifrån Guds ord och utifrån författarens egna erfarenheter.

”Boken Djupare in i Guds närvaro öppnar upp ditt hjärta och lockar dig in i Guds närvaro. Likt att dyka ned i vattnet utmanar författaren oss att gå djupare in i bönen, bibelordet och mötet med den helige Guden. Jag rekommenderar varje ledare, och troende, att läsa denna bok!”

Patrik Sandberg
Samordnare Sverigebönen

Veckans böneämnen

 • Bed att sanningens Ande ska överbevisa människor om vad synd, rättfärdighet och dom innebär.
 • Bed att den helige Ande kommer med förkrosselse i kristnas hjärtan som leder till överlåten bön.
 • Bed om en radikal väckelse i den unga generationen med åtföljande tecken och under. 
 • Nyheter från Sverigebönen

  ”... men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, och ber, och söker mitt ansikte, och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, och förlåta deras synd, och hela deras land.”
  2 Krön. 7:14


  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  © 2018 Sverigebönen - ett allkristet nätverk av regionala samordnare, en ledningsgrupp samt en referensgrupp med företrädare för kristna kyrkor och organisationer i Sverige.
  PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523