Be för näringsliv och arbetsplatser


Gud välsignade dem och sade: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över fiskarna i vattnet och över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. 1 Mos. 1:28

Som Guds avbild så är vi skapade till att tjäna honom och våra medmänniskor.
Gud vill att vi ska arbeta sex dagar i veckan, och vila på den sjunde, liksom Gud gjorde när han skapade världen. Vi får vara hans medskapare och bidra till utveckling av samhälle, varor och tjänster, både inom privat, offentlig och ideell sektor, i allt gott verk.

Vi ber om arbetstillfällen för alla i arbetsför ålder i Sverige, om vägar ut ur arbetslöshet genom innovation och entreprenörskap. Vi ber om goda ledare och gott medarbetarskap på alla arbetsplatser, om ett omsorgsfullt ansvarstagande för både människor, miljö och samhälle.

Vi ber om vishet och frimodighet för alla kristna på arbetsplatser i hela vårt land, om ett rättfärdigt förvaltarskap och att de kristna får vara förebilder genom att helga vilodagen till det den skapats för.

Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd.
2 Tess. 3:11-12

näringsliv näringsliv näringsliv

© 2023 Sverigebönen
PlusGiro: 62 39 34-7, Swish: 123 1008 523